Working in the Netherlands


Working in the Netherlands

Dutch Labour Law for Managers #11

Internship or is there an employment contract /Stage of arbeidsovereenkomst? #dutchlabourlaw

Key aspects of Dutch Labour Law in English #dutchlabourlaw

Minister Asscher briefed on 1 December 2016 the Dutch second chamber on the plan to address the abuse by intern (stage) / work experience employers of  graduated young people.

Aspects that Dutch Managers must keep in mind:

The term intern or stage has no legal meaning or consequences.

The term intern (stage) can only be used if there is no indication of an employment contract.

An intern receives an intern compensation and an employee with work experience receives an employment contract and minimum wage.

An intern position has learning as goal and can be part of the study of the person.

To utilize (misuse) a well-equipped person with experience in the specific field as an intern is an unfair labour practice and  there is in terms of article 7:610a of the Dutch Civil Code a presumption of law that there an employment contract

 

Article from oversalaris.nl

De termen stage en werkervaringsplek in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) hebben geen juridische betekenis. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Er kan alleen sprake van een stage zijn als uit de feiten en omstandigheden blijkt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Gericht op leren

Dit is het geval als de activiteiten bij uitstek zijn gericht op leren en de werkzaamheden van additionele aard zijn. In de praktijk leidt het gebruik van de termen stage en werkervaringsplek, die als synoniemen van elkaar kunnen worden gebruikt, nog wel eens tot verwarring.

De term werkervaringsplek kan ten onrechte de indruk wekken dat het hierbij zou kunnen gaan om een inwerkperiode, terwijl ook voor een dergelijke periode gewerkt moet worden op basis van een arbeidsovereenkomst en de WML daarom van toepassing is.

Een stage is gericht op leren en kan zowel tijdens als na afronding van een opleiding plaatsvinden.

Stagiair doet geen melding bij Inspectie SZW

Een van de voornaamste problemen bij het tegengaan van misbruik van stages, in de zin dat stagiairs werkzaamheden uitvoeren waarvoor een arbeidsovereenkomst met bijbehorende beloning hoort, is dat de stagiair akkoord gaat met de omstandigheden en vaak niet bereid is om melding te doen bij de Inspectie SZW. Door veel stagiairs wordt de stage gezien als een noodzakelijke opstap naar werk; een investering om meer kans te maken op een betaalde baan.

Rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst

Als de jongere die stage loopt, meent dat hij werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, kan hij zich bij de civiele rechter beroepen op het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst.

In artikel 7:610a BW is het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst opgenomen wanneer iemand tegen beloning gedurende drie maanden wekelijks dan wel voor minstens 20 uur in de maand arbeid verricht.

Diffuus of helder?

Stages zijn vaak een verplicht onderdeel van de opleiding, maar ze kunnen ook buiten een opleiding helpen om de basisvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om echt goed aan de slag te kunnen gaan. Vooral na de opleiding kan soms een diffuse situatie ontstaan waarin het niet helemaal helder is of het nog echt om leren gaat of toch vooral om het verrichten van productieve werkzaamheden.

De wet is op dit punt helder. Als de afgestudeerde werkt, is er recht op minimumloon of cao-loon naargelang de feitelijke omstandigheden.

Zelfinspectie.nl

Ten behoeve van de informatievoorziening aan werkgevers is onlangs de website zelfinspectie.nl gelanceerd. Op deze website kunnen werkgevers onder meer de voorwaarden voor een stageplaats terugvinden.

Heeft iemand een werkervaringsplek in uw bedrijf? Dan moet u minimaal het minimumloon betalen. Gaat het om een stage, dan kunt u volstaan met een vergoeding.

Staat bij een werkervaringsplek het leeraspect centraal en is er sprake van begeleiding, dan is er feitelijk sprake van een stage en hoeft  u geen minimumloon te betalen.

http://eerlijkwerken.zelfinspectie.nl/op-uw-loonlijst/beloning, Werkplek en stage

Kamerbrief rapportage plan van aanpak stagemisbruik

Source

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

André Beukes is an EU Management Consultant to international companies doing business in Europe. He provides clients with practical business support that makes a real difference doing business in the EU. “Put simply, I am here to help you meet your challenges. I believe in the importance of doing things correctly, meaning risks are reduced and problems are avoided.”

  • Facebook
  • LinkedIn

Leave a Comment